+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

termozmones.duomenu.apsauga

Duomenų tvarkytoja MB Termožmonės įm. k. 305715812 reg. adresu Čiobiškio 37-34 Vilnius, toliau pranešime vadinama Bendrija, įgyvendinama ES Bendro duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus sutarties vykdymo pagrindu kurios šalis Jūs esate, tikslu atlikti sutartyje numatytus įsipareigojimus, tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninis paštas ir kitus su Jumis susietus duomenis reikalingus atlikti sutartinius įsipareigojimus.

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingai įvestus duomenis, ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant ES Bendro duomenų apsaugos reglamento ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

Jūs turite teisę, nenurodydamas (-a) nesutikimo motyvu, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrija ar trečiasis asmuo, kuriam teikiami Jūsų asmens duomenys, jeigu minėtas teisėtas interesas nėra viršesnis. Jūs turite teisę, raštu, atsiunčiant į Bendrovės buveinės adresą, arba raštu pasirašytą su kvalifikuotu elektroniniu Parašu siunčiant į e. paštą Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, t.y. gauti informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

Renkami asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Asmens duomenys bus perkeliami į paslaugų sutartį ir su ja susijusius priedus vykdant sutartyje numatytus darbus bei paslaugas. Bendrija taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo ar valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai įvykdyti galiojančius teisės aktus ar teismo sprendimą, nutarimą, nutartį. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias privačias, valstybės ar tarptautines organizacijas jei nebus gautas raštiškas arba elektroninis laiškas, kuris nurodytas paslaugų teikimo sutartyje su Jūsų sutikimu.

Jeigu Jūsų teisės pažeidžiamos, galite kreiptis į mūsų Bendrijos e. paštą Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , telefonu 868650968, arba pateikti skundą Valstybiniei duomenų apsaugos inspekcijai. Sutarties vykdymo pagrindu gauti Jūsų asmens duomenys, kiti su sutarties įsipareigojimais gauti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 10 metų.

 

ELEKTRONINĖ UŽSAKOVŲ, TIEKĖJŲ ATSILIEPIMŲ ANKETA

Siekdami išsiaiškinti savo užsakovų ir suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrinti nuolatinį procesų ir teikiamų paslaugų gerinimą, prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, įvertinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir atsakymus.

Naršyti dokumentus
Size limit for each file is 10.0 MB
  captcha

  Pastaba dėl prisegamų failų:

  Atsiliepimų anketoje Jums suteikta galimybė pridėti failus iki 10 megabaitų dydžio vienam failui. Bendrai vienu metu galima atsiūsti 10 failų kurių apimtis sumoje negali viršyti 20 megabaitų.

   

   

   

  laboratorijos.termozmogus

  Dažniausiai eiliniam žmogui žodis laboratorija asocijuojasi su medicinos tyrimais, baltais chalatais, krūvomis mėgintuvėlių ir savaime suprantama medicininės kaukės. Nuotrauka straipsnio viršuje atspindi mūsų laboratorijos kryptį - matavimai statybos sektoriuje. Pasitaiko ir kitokių laboratorinių veiklių kurios tiria ne tik tai kas susieta su medicina. Trumpai apie mūsų laboratorijos specifiką.

  •  Visų laboratorijų bendras panašumas bus dažniausiai naudojamame tarptautiniame standarte procesams valdyti. Vienas iš tokių gali būti  ISO/IEC 17025 - tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai.
  • Mūsų laboratorija susijusi su nemedecininės veiklos tyrimais - sandarumo bandymai, termoviziniai tyrimai, perspektyvoje akustiniai matavimai. Laboratorija gali tirti, bandyti ne tik mėginius susijusius su žmogumi, gyvūnu, bet ir kitų mus supančių materijų būsenas, savybes - oras užterštumas, temperatūra, drėgnumas, pastato šiluminės, akustinės, sandarumo charakteristikos.
  • Kuo skirias eilnio žmogaus, kuris stebi tyrinėja aplinkinį pasaulį,  nuo laboratorijos veiklos? Laboratorija renka visus objektyvius duomenis ir juos fiksuoja, dokumentuoja. Surinktą informaciją teikia užsakovams protokoluose.
  • Jei jau lyginame žmogaus ir laboratorijos skirtumus, tai laboratorija turi matavimų, tyrimų metodus kuriuos validavo ir verifikavo. Laboratorija privalo būti kompetetinga tose srityse kuriose darbuojasi bei privalo būti nešališka savo atliekamiems matavimams ir bandymams.
  • Nors laboratorija vadovaujasi tarptautiniais standartais (pvz. mūsų įmonėje naudojama 11 tarptautinių standartų) kuriuose aprašytas ganėtinai tikslus proceso organizavimas vis dėl to didžiausia laboratorijos vertybė yra nuolatinis kritinis žvilgsnis į savo vykdomą veiklą. Tik toksai požiūris yra kelias į tobulėjimą. Laboratorija neabejojanti savo žinių kokybe, gautais rezultatais ir aplinkui vykstančiais procesais žygiuoja degradacijos keliu.
  • Patys tarptautiniai standartai palengvina veiklą pačiai laboratorijai, bet taip pat ir leidžia užsakovui su laboratorija susitarti dėl matavimuose ir bandymuose keliamų užduočių, siekiamų tikslų, gautų rezultatų vertinimo. Viskas turi savo ribas ir taisykles, tačiau lankstumas egzistuoja ir tarptautiniuose standartuose.
  • Esminis mūsų laboratorijos tikslas yra, kad mūsų naudojami tarptautiniai standartai  ir paslaugos rezultatas neštų tikrą pridetinę vertę galutiniam rezultato naudotojui. Priešingu atveju nematome prasmės savo veikloje.

  sandarumo.testas.9.irangos.blowerdoor

  terzmozmones.kokybes.politika

  KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

  Mažoji bendrija „Termožmonės“ įmonė (toliau įmonė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo galintis užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  Bendrijos laboratorijos padalinys atlieka matavimus, susijusius su pastatų pralaidomo orui nustatymu, informacinių technologijų padalinys teikia kompiuterinių tinklų priežiūros paslaugas, šiluminių pastatų charakteristikų padalinys tiria pastatų atitvarų šiluminį nevienalytiškumą. Bendrijos laboratorijos padalinys dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginimuose ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje.

  Įmonės kokybės politikoje aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

  – prižiūrėti įdiegtą vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir nuolatos gerinti jos rezultatyvumą;
  – siekti įmonėje naudojamų tarptautinių standartų atitikties;
  – užtikrinti, kad įmonės visų padalinių darbuotojai, išorės paslaugų tiekėjai (kai reikalinga ir tinkama) turėtų tinkamą kompetenciją, reikalingą veiklai vykdyti;
  – planuojant ir įgyvendinant pakeitimus, užtikrinti vadybos sistemos vientisumą;
  – kiekvienam įmonės padalinio užsakovui nešališkai, patikimai, konfidencialiai, kompetentingai ir kvalifikuotai bei objektyviai atlikti matavimus bei kitas paslaugas pagal naujausius kokybės standartus;
  – teikti informaciją užsakovams ir asmenims, besidomintiems įmonės laboratorijos padalinio atliekamais matavimais, kitų padalinių veikla.
  – nuolat dėti pastangas taikant įmonės padaliniuose pažangiausias žinias ir patirtį;
  – išlaikyti užsakovų pasitikėjimą darbuotojų, kitų įmonės atstovų kompetencijomis, žinioms;
  – atnaujinti matavimo procesus, diegiant naujus, kokybiškus sprendimus, tarptautinius standartus bei technologijas;
  – įtraukti įmonės narius, darbuotojus, išorės paslaugų tiekėjus (kai reikalinga ir tinkama) į vadybos sistemos kūrimą, diegimą ir priežiūrą, užtikrinti reikiamus resursus ir informaciją, būtiną tikslams įgyvendinti ir sudaryti sąlygas nuolatiniam vadybos sistemos gerinimui.
  – šiai politikai įgyvendinti, kasmet nustatyti su ja derančius tikslus, analizuoti tikslų pasiekimą;


  Įmonės aukščiausios vadovybės nustatyti tikslai:

  – būti ir išlikti akredituotiems pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025;
  – atlikti nešališkus matavimus ir likti atspariems išoriniams poveikiams;
  – užsakovams teikti aukščiausios kokybės matavimo bei kitas paslaugas;
  – nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;
  – atnaujinti, diegti optimaliai pažangias laboratorines bei informacines technologijas;
  – vystyti ir plėsti akredituotas veiklas, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir lūkesčius;
  – užtikrinti visų užsakovų konfidencialumą, atitiktį teisės aktų reikalavimams visų padalinių atliekamose veiklose;
  – valdyti rizikas remiantis savo bei kolegų patirtimi;
  – didinti visų įmonės padalinių efektyvumą;

   

  Kontaktui

  +37068650968

  info@termozmones.lt

  Korespondencijai

  Čiobiškio 37-34, Vilnius.