+37068650968
info@termozmones.lt

Čiobiškio g. 37-34, Vilnius.

LT437044090102002631

 

construction6 

Dauguma užsakovų žino, kad naujam statiniui pridavimo metu reikalingas sandarumo testas. Žemiau informacija apie tai kas, kada tai alieka ir kiek laiko galioja.

Straipsnyje pateikta informacija, kurią galima pasitikrinti per pateiktas nuorodas, pridėjome ištraukas iš gautos konsultacijos statybos reglamento rengėjų (VTPSI).

Pradėkime nuo pagrindinio duomenų šaltinio kuris  kalba apie sandarumo testo atlikimo laiką, kuris skirtas energetiniam sertifikavimui - STR 2.01.02:2016 "Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" pagal suvestinę redakciją nuo 2022-08-26.

X. Skyrius "Pastatų sandarumo reikalavimai"

39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus <...>.

41. Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės.

10 lentelė

Eil. Nr. Pastato paskirtis Pastato energinio naudingumo klasė n50. N, (1/h)
1. Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo C 2,00
B 1,50
A 1,00
A+, A++ 0,60
2. Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio C,B 2,002)
A 1,502)
A+ ir A++ 1,002)
3.

Pastabos:

1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami;

2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

 

Kaip užsakovas gali dokumentais pagrysti statybos baigtumą:

1. Surašant statybos užbaigimo aktą,

2. Surašius statybos užbaigimo deklaraciją,

3. Statinių užbaigimo deklaracija (tvirtina ekspertizės rangovas),

Duomenų šaltinis yra čia - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

4. Statinio baigtumas fiksuojamas, nustatant pastato kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų byloje.

Duomenų šaltinis yra čia.

5. Statinio statybos vadovas, kuris atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę, raštiškai laisva forma patvirtina, kad mūsų matavimo metu pastate yra baigti visi statybos darbai.

Duomenų šaltinis yra čia - statybos įstatymo 2 straipsnio 79 dalis.

6. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, kuriame nurodyta pastato būklė ir baigtumo procentas.

O jei užsakovas nepateikia nei vieno iš aukščiau minėtų dokumentų?

7. Matavimus atliekanti laboratorija aprašo matuojamo objekto būklę pagal faktines aplinkybes teikiamuose matavimų duomenų protokoluose. Kriterijai (sąžiningumo ir protingumo taikymas) pagal kuriuos sutinkame, kad pastate yra baigti statybos darbai.

A. Pilnai sumontuotos lubų konstrukcijos visose patalpose kartu su visais priklausiniais (šviestuvai, šildymo elementai, signalizacijos elementai ir pan.),

B. Pilnai atlikta apdaila visuose sanitariniuose mazguose, 

C. Pilnai sumontuota rekuperacinė sistema, jeigu tai numatyta projekte,

D. Pilnai sumontuota šildymo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

E. Pilnai sumontuota kondicionavimo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

F. Pilnai sumontuotos visų elektros rozečių mechaninės dalys,

G. Pilnai sumontuotos fasadinės pastato durys,

H. Pilnai sumontuotos durys tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, jeigu tai numatyta projekte.

Duomenų šaltinis yra čia - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 1.5 straipsnis pirma dalis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas.

Mūsų laboratorijos loginis apibendrinimas visos aukščiau esančios informacijos

Kandangi statybos techninis reglamentas aiškiai nurodo, kad sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato naudingumo sertifikavimą ir matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai (VTPSI konsultacijoje nenurodė kokie konkrečiai darbai gali turėti įtaką sandarumui. Logiška, nes grindjuostę galima klijuoti prie sienos, o galima tvirtinti ir gręžiant varžtais), tuomet akredituotus sandarumo matavimus atliekanti laboratorija, kurie skirti energetiniam sertifikavimui, iš užsakovų turėtų gauti dokumentuotą pagrindą apie statybos darbų baigtumo dydį, o jei tokių dokumentų nėra iš užsakovo pusės pateikiama turėti akivaizdžią galimybę įsitikinti, užfiksuoti, kad pastate yra pabaigti visi statybų darbai - pilna apdaila, funkcionuojanti rekuperacinė, kondicionavimo ir šildymo sistema ir pan. .

Popierius iškęs viską, tačiau jei siekiate sandaraus būsto rekomenduojame atlikti bandomuosius arba techninės patikros sandarumo matavimus iki apdailos, o vėliau atlikti antrą matavimą kuris skirtas energetiniam sertifikavimui.

Visiems nekilnojamo turto pirkėjams siekiantiems sužinoti esamą statinio sandarumo būklę siūlome atlikti pastato sandarumo matavimą jums dalyvaujant. Kodėl? Jei buvo atliktas sandarumo matavimas netinkamu laiku arba taupyta ant sandarumo sprendimų (medžiagos, darbuotojų kvalifikacija ir pan.) - pastato sandarumas kinta mėnesių bėgyje. Kodėl nepatikrinti jūsų perkamo B, A, A+ arba A++ namo formą popieriuose (energetinis sertifikatas, sandarumo protokolas) kartu su esamu turiniu - sandarumo testas jums dalyvaujant?  

sandarumo.testas.blowerdoor.mini.standart.maxi.

Kontaktui

+37068650968

info@termozmones.lt

Korespondencijai

Čiobiškio 37-34, Vilnius.